• Правила предоставления
  кредитов
 • Свидетельства
  и сертификаты
 • Устав
 • Основні умови
  споживчого кредиту
 • Типовой договор
 • Урегулирование
  задолженности

ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Учасника №17

ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ»

від «15» липня 2021 року

ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»

(Cashinsky)

м. КИЇВ – 2021 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 917 від 11.07.2017 року) (надалі за текстом іменується – «Правила» в усіх відмінках) визначають порядок і умови надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (надалі за текстом іменується – «Товариство» в усіх відмінках) грошових коштів у позику на придбання товарів/робіт/послуг.
1.2. Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування» та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.
2. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
Для цілей цих Правил, нижченаведені поняття та терміни тлумачяться наступним чином:
Банківська платіжна картка – пластикова картка міжнародної платіжної системи, яка емітована банківською установою України.
Графік платежів – невід’ємна частина Договору позики, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми позики і процентів за користування позикою) із зазначенням Терміну платежу.
Дата укладання договору позики – дата підписання Договору позики.
Договір позики (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) – договір між Товариством та Позичальником, в якому визначені основні умови, права та обов’язки сторін щодо отримання та повернення позики Позичальником.
Заборгованість – сума позики, а також нарахованих, але не сплачених процентів/комісії за користування позикою, пені за прострочені зобов’язання.
Заявка – заповнений на сайті Товариства документ, який містить інформацію щодо наміру фізичної особи отримати позику.
Заявник – фізична особа, яка має намір укласти договір позики з Товариством на умовах даних Правил шляхом приєднання до них.
Електронний договір – домовленість Заявника та Позичальника, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.
Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітній або цифровій або алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником, та надсилаються Товариству.
Ліміт суми позики – грошові кошти у встановленому розмірі, які Товариство одноразово може надати в позику на умовах, визначених Договором та Правилами.
Логін Особистого кабінету – комбінація символів/букв/цифр та використовується ним для доступу в Особистий кабінет. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого кабінету.
Одноразовий ідентифікатор – алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства. Товариство може передавати одноразовий ідентифікатор Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника.
Особистий кабінет – частина Сайту Товариства, доступ до якої отримує Заявник за умови реєстрації з використанням Логіну та Пароля Особистого кабінету. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті товариства.
Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр та/або символів, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Пароля Особистого кабінету.
Позика – грошові кошти в національній валюті України, які надаються Товариством Позичальнику в розмірі та на умовах, визначених цими Правилами та Договором позики на умовах строковості, платності та поворотності.
Позичальник – фізична особа, з якою Товариство уклало Договір позики.
РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код фізичної особи).
Сайт Товариства – //Cashinsky.com.ua
Сторони договору позики – Товариство/Позикодавець і Заявник/Позичальник.
Строк дії Договору – до повного виконання Позичальником зобов’язань за Договором.
Товариство – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50, ЄДРПОУ 41229318; тел. (044) 364-06-46; Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 917 від 11.07.2017 р.).
Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованості/Траншу/чергового платежу за Договором позики.
Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ
3.1. Позика надається на споживчі цілі.
3.2. Максимальна сума позики затверджується внутрішніми документами Товариства.
3.3. Кожна наступна позика може бути отримана або після погашення заборгованості за попередньою позикою, або якщо загальна заборгованість за всіма позиками позичальника не перевищує максимальну суму позики на одного позичальника.
3.4. Сукупна вартість кожної окремої позики зазначається в Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та розміщується в Особистому кабінеті.
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ
4.1. Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» ці Правила є публічною пропозицією Товариства укласти договір позики на умовах, встановлених Товариством.
4.2. З метою отримання позики Заявник реєструється на Сайті Товариства, а також заповнює Заявку та направляє її Товариству в електронному вигляді.
4.3. У Анкеті Заявник зобов’язаний вказати повні, точні, достовірні та актуальні особисті дані, які необхідні для прийняття Товариством рішення про надання позики.
4.4. Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Анкеті, як для підтвердження повноти, точності, достовірності та актуальності зазначеної в Заявці інформації, так і для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.
4.5. Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Заявника, яка необхідна для прийняття рішення про надання позики, до третіх осіб, які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.
4.6. Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.
4.7. На підставі даних, зазначених у Анкеті, на сайті Товариства здійснюється реєстрація Заявника та створюється його Особистий кабінет.
4.8. Сума позики визначається Товариством на основі оцінки фінансового стану Заявника за внутрішньою політикою з надання позик Товариства, враховуючи інформацію, зазначену Заявником в Анкеті/Заявці та в межах встановленого Ліміту суми позики.
4.9. Рішення про надання чи відмову у наданні позики приймається Товариством на підставі обробки персональних даних Заявника, зазначених в Анкеті/Заявці та будь-якої додаткової інформації, наданої Заявником, чи отриманої Товариством з відкритих джерел.
4.10. Товариство приймає рішення про надання чи відмову у наданні позики в розмірі та на умовах, вказаних Заявником в Заявці, протягом одного робочого дня з дати направлення Заявником Заявки Товариству, але не пізніше трьох робочих днів з дати направлення Заявки.
4.11. Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов’язання надати Заявнику позику.
4.12. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні позики без зазначення причини такої відмови.
4.13. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі позики чи відмову у наданні позики через СМС-повідомлення на телефонний номер, та/або шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти, які зазначені у Анкеті/Заявці, та/або шляхом розміщення інформації в Особистому кабінеті Заявника на Сайті Товариства.
4.14. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.
4.15. Заявник здійснює вхід в Особистий кабінет за допомогою Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету.
4.16. Заявник підписує Договір накладанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором згідно п. 5 Правил, шляхом введення одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті.
4.17. Датою укладання Договору позики є дата вказана в преамбулі договору позики.
5. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ
5.1. Сторони домовилися в частині підписання Договору керуватися вимогами Закону України «Про електронну комерцію».
5.2. Позичальник підтверджує, що алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі та заповнення Анкети/Заявки, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Анкети/Заявки, та яка додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника, є його електронним підписом одноразовим ідентифікатором, використовується ним в якості його власноручного підпису та є підтвердженням його особистості.
5.3. Позичальник визнає всі документи, засвідчені з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, еквівалентними за значенням із документами в письмовій формі, підписаними власноручно. Позичальник визнає, що використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором в повідомленнях, переданих в рамках користування Особистим кабінетом, призводить до юридичних наслідків, аналогічно з використанням власноручного підпису відповідно до вимог законів.
5.4. Сторони підтверджують, що електронний Договір та всі Додатки до нього має таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.
5.5. Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх підписання Позичальником в порядку, встановлену Правилами.
6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПОЗИКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
6.1. За користування позикою Позичальник сплачує Товариству грошову винагороду за користування позикою від і розмір якої зазначено в Договорі.
6.2. Позичальник зобов’язаний повернути видану позику, грошову винагороду за її користування відповідно до Заявки та Договору. Повернення позики та сплата грошової винагороди за її користування здійснюється відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та розміщується в Особистому кабінеті.
6.3. Нарахування грошової винагороди за Договором здійснюється з дня надання позики Позичальнику за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому грошова винагорода за користування позикою нараховуються за перший день надання позики Позичальнику, та не нараховуються за день погашення позики.
6.4. Позичальник повертає Заборгованість, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Позикодавця, вказаний в Договорі в безготівковій формі в строк, встановлений Договором, або іншим шляхом, вказаним на Сайті Товариства.
6.5. У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором грошова винагорода нараховується відповідно до вимог Договору.
6.6. У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором повернення позики Позикодавцю, сплата грошової винагороди здійснюється в наступному порядку:
у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою;
у другу чергу – поточні платежі за позикою;
у третю чергу – пеня.
6.7. Графік платежів, що містить розрахунок Заборгованості, обновляється в Особистому кабінеті і є невід’ємною частиною договору позики.
6.8. Позичальник зобов’язаний сплатити Заборгованість не пізніше Терміну платежу.
6.9. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю грошову винагороду передбачену Договором та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на день прострочення за кожний день прострочення.
6.10. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості Товариство має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення
Заборгованості. Товариство має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника в декілька етапів.
6.11. Датою повернення позики, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства або внесення Позичальником коштів на рахунок Товариства через систему платіжних терміналів або іншими платіжними засобами.
6.12. Позичальник має право достроково повернути позику і сплатити грошову винагороду за користування позикою.
6.13. У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненні позики не отримало достатню суму коштів для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування позикою, Договір позики продовжує свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому Графік платежів автоматично коригується, в частині визначення залишку суми позики, грошової винагороди за користування позикою.
6.14. Позичальник зобов’язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.
6.15. При повному або частковому поверненні позики в графі «призначення платежу» Позичальник вказує: За договором позики №___ та/або РНОКПП та/або ПІБ позичальника.
6.16. Якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Товариство має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації договору позики, за яким відбувається сплата Заборгованості.
6.17. Товариство має право прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики у разі якщо такий платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою на яку Позичальник поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою так і за попередньою домовленістю з цією особою.
6.18. У випадках, зазначених у п. 6.15. — 6.17., Товариство на свій розсуд приймає рішення стосовно прийняття/неприйняття платежу Позичальника.
6.19. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та Договорі позики, здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначені в договорі позики банківські рахунки в національній грошовій одиниці України – гривні.
6.20. При безготівковому перерахуванні грошових коштів всі фінансові ризики, що пов’язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.
6.21. Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, – Товариство повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 20 календарних днів (якщо така переплата становить більше 5 гривень).
7. ЗГОДА ПОЗИЧАЛЬНИКА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Заявник, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних і суб’єкта кредитної історії, заповнюючи Заявку на Сайті Товариства, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов’язання за Договором позики, а також захисту прав та інтересів Товариства.
7.2. Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім’я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, РНОКПП, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, займаної посади, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв’язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії Договору позики (далі — Дані).
7.3. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, але не виключно, право Товариства передати дані для обробки наступним особам:
— Бюро кредитних історій;
— Банкам;
— Фінансовим установам;
— Органам державної влади.
7.4. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення
(оновлення, зміна), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Товариства, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних даних, володільцем яких є Товариство.
7.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги/купівлю-продаж прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних з наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним договором позики з будь-якою третьою особою.
7.6. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Фінансовою Компанією інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПрАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», місцезнаходження якого станом на день підписання цього документу є: 03062, Україна, м.Київ, проспект Перемоги, буд. 65, офіс 306; ТОВ «Українське бюро кредитних історій», місцезнаходження якого станом на день підписання цього документу є: 01001, Україна, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д.
7.7. Згода Заявника/Позичальника дається строком на 10 (десять) років з дати її видачі.
7.8. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Заявником у Товариства Даних, що відносяться до Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений у Заявці.
7.9. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».
7.10. Згода на обробку даних з боку оператора телекомунікацій: Заявник/Позичальник, погодившись з цими Правилами, одночасно надає згоду оператору телекомунікацій, який надає Заявнику/Позичальнику послуги рухомого (мобільного) зв’язку, на обробку його персональних та статистичних даних в цілях формування скорінгового (оціночного) знеособленого показника, який буде використовуватися Товариством для надання послуг Заявнику/Позичальнику.

7.11. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства на передачу персональних даних споживача новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору позики відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Порушенням умов Договору позики є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору позики та цих Правил.
8.3. Позичальник несе відповідальність перед Товариством за достовірність, точність та повноту інформації, наданої при заповненні Анкети/Заявки.
8.4. Позичальник підтверджує, що до укладення даного Договору він:
— має цивільну дієздатність та правоздатність;
— є громадянином України;
— є резидентом України;
— має вік від 18 років;
— має зареєстроване місце проживання на території України;
— володіє відкритим на власне ім’я банківським рахунком в українському банку, грошовими коштами на якому має право розпоряджатися;
— ознайомлений зі своїми правами відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних»;
— згоден з тим, що інформація, надана йому Товариством із дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання;
— діє зі згоди другого з подружжя;
— на момент заповнення заявки та укладання Договору Заявник не перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під дією психотропних чи токсичних препаратів,
діє від власного імені, у власному інтересі, не отримує позику в якості представника третьої особи і не діє на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара);
— не є недієздатним чи обмежено дієздатним.
8.5. Позичальник дає свою згоду на те, щоб Графік платежів розміщувався в електронному вигляді в Особистому кабінеті Позичальника.
8.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору позики, Товариство має право в односторонньому порядку припинити дію Договору позики датою отримання документів про смерть Позичальника, при цьому нарахування відсотків припиняється на наступний день після вищезгаданої дати отримання документів про смерть Позичальника.
8.7. Закінчення строку дії Договору позики не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору позики.
8.8. У випадку порушення Позичальником строків повернення позики Товариство має право:
— без згоди Позичальника передати третім особам свої права шляхом підписання договору відступлення права вимоги/купівлі-продажу прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних з наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним Договором позики з будь-якою третьою особою;
— звернутися до суду за захистом своїх законних прав і інтересів у порядку, визначеному законодавством України;
— передати відомості та персональні дані Позичальника до бюро кредитних історій як інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника.
8.9. У випадку зміни особистих даних та/або банківських реквізитів, зазначених у Договорі позики, Сторони зобов’язані повідомити одна одну.
— Позичальник повідомляє Товариство у триденний строк з дня виникнення таких змін, шляхом направлення Товариству електронного листа з електронної пошти, яка була зазначена Позичальником у Анкеті/Заявці;
— Товариство повідомляє Позичальника про такі зміни шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті Товариства.

8.10. Товариство має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторські компанії, з врахуванням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). Споживач має право на звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог колектором. Споживач має право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості, та інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ
9.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цих Правил та Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
9.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
10. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ЗАЯВНИКІВ/ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ДО ДОГОВОРІВ, ДОДАТКІВ ДО НИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПОЗИК
10.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації щодо діяльності Товариства та з питань надання Товариством позик, а також до інформації, право на отримання якої закріплено в законах України.
10.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші додатки до Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті.
10.3. Правила надання грошових коштів у позику Товариства зберігаються та оновлюються на Сайті Товариства.
10.4. За необхідності отримання доступу до інших документів та інформації, ніж ті, які доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті та на Сайті Товариства, – Заявник/Позичальник подає запит до Товариства шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Товариства, або засобами поштового зв’язку.
10.5. Товариство протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання запита Позичальником/Заявником, має розглянути запит та надати відповідь щодо розгляду запиту шляхом направлення відповідного електронного листа на електронну адресу Заявника/Позичальника, зазначену в Анкеті/Заявці або засобами поштового зв’язку.
10.6. Документи, що становлять комерційну таємницю мають обмежений доступ.
10.7. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов’язані з інформацією про фінансові послуги, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Ці Правила затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.
11.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила, які розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.
11.3. Будь-які зміни та доповнення до Правил поширюються на всіх осіб, в тому числі Позичальників, які уклали договір позики після дати внесення змін та доповнень до Правил.
11.4. Умови договору позики, а також вся інформація, отримана Товариством, Заявником/Позичальником у зв’язку з укладанням або виконанням договору позики, відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України, і є конфіденційною.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»
03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50
ЄДРПОУ 41229318
п/р UA 133226690000026505300989686 в АТ «Ощадбанк» ГУ по м. Києву та Київській області
МФО 334851
http://fk_geleksi.emitents.net.ua/ua/

https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001009137

ООО "Финансовая компания "Гэлэкси" не работает с депозитами физических лиц и не является, согласно законодательства, членом фонда гарантирования вкладов.

Структура собственности ООО "ФК "Гэлэкси"

Основні умови споживчого кредиту

Мета отримання кредиту: Споживчі потреби

Цільова група споживачів: громадяни України віком від 18 до 60 років

Строк кредитування, дн./міс./р.: окремими траншами строком до 30 днів кожний в рамках договору невідновлювальної кредитної лінії, що укладається на термін – 3 роки

Процентна ставка, відсотки річних: від 3,65 до 693,5 (від 3,66до 695,4 у високосний рік) за кожним окремим траншем від 3,65 до 1062,0 (від 3,66 до 1065,0 у високосний рік) за договором

Тип процентної ставки (фіксована / змінювана): фіксована за фактичну кількість календарних днів користування позикою з дня надання позики Позичальнику до строку повернення позики/траншу, зазначеному в Договорі та/або Додаткових угод до нього включно

Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту: -

Спосіб надання кредиту: в безготівковій формі (шляхом зарахування відповідної суми на банківський рахунок/банківську картку вказану Позичальником під час надання особистих даних Позичальника в Особистому кабінеті)

Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору: ні

Забезпечення виконання зобов’язань порукою: ні

Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача

Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн: Усі витрати споживача за договором про споживчий кредит складаються тільки з витрат на сплату відсотків за користування кредитом.

Мінімальні витрати за 30-ти денним траншем становлять 2,4 грн. (за траншем в розмірі 800 грн.), максимальні витрати становлять 5 700,0 грн. (за траншем в розмірі 10 000 грн.).

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні

витрати за кредитом), грн: Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування 30-ти денним траншем ставлять від 802,4 грн. до 15 700,0 грн.

Порядок повернення споживчого кредиту

Періодичність погашення:

Суми кредиту: Одноразово наприкінці дії кожного окремого траншу.

Відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом: Одноразово наприкінці дії кожного окремого траншу.

Схема погашення: Повернення позики та сплата плати за користування позикою здійснюватиметься згідно Графіка платежів, який є невід’ємною частиною Договору позики та розміщується в Особистому кабінеті.

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності: -

Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором

Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]: Споживач несе відповідальність за порушення умов Договору згідно чинного законодавства України та Договору. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості за позикою за Траншем та/або іншими Траншами за Договором та/або Позикою за Договором, Споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми простроченого платежу. Пеня нараховується протягом терміну та в розмірі передбаченому чинним законодавством.

Інші заходи: так

Право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

Унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Права споживача згідно із законодавством України

До укладення договору:

 • отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан споживача;
 • безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проекту договору в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору зі споживачем;
 • звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій.

Після укладення договору:

 • відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період із дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, установленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування” або договором): так
 • Обов’язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, уключене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.

Подання споживачем звернення та терміни його розгляду.

До фінансової установи: перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4– 7 таблиці додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі – Положення).

Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів або до Національного банку України:

перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження.

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів, або до суду: споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

Попередження: Кредитор має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію, з врахуванням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). Споживач має право на звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог колектором. Споживач має право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості, та інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

Найменування компанії

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВПРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»
Скорочене найменування: ТОВ «ЄАПБ»

Код за ЄДРПОУ

35465907

Місцезнаходження

01032, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Симона Петлюри, будинок 30

Органи управління

Директор – Ревунов Роман Олегович

Контактний телефон, адреси для отримання електронних і поштових повідомлень, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг, укладаючи щодо діяльності особи, залученої до здійснення колекторської діяльності

Телефони для споживачів:
+380994998591
+380734998595
+380444998598
Адреса для електронних повідомлень для споживачів:
ccea@eadr.com.ua
Адреса для поштових повідомлень для споживачів:
07400, Україна, м. Бровари, Київська обл., вул. Лісова 2, поверх №4.

Інформація про порядок розгляду звернень

http://www.cc.eadr.com/data/images/resume/pol_2_1.pdf

Відомості про включення до реєстру колекторських компаній

Реєстраційний номер: 28
Дата включення до реєстру: 01.10.2021Повне найменування

ТОВ «КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ

«КАРМА»

код за ЄДРПОУ

41460084

Місцезнаходження юридичної особи

25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, буд.20

Прізвище, Ім’я, По батькові (за наявності) керівника

Фіцай Євгеній Вікторович

контактний телефон

0 800 75 10 41

Адреси для отримання електронних і поштових повідомлень, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності колекторської компанії, або гіперпосилання на веб сторінку колекторської компанії, де розміщено таку інформацію

nbu@credit911.net.ua

Адреса для отримання поштових повідомлень 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна,

буд.20

Або гіперпосилання на веб сторінку колекторської компанії, де розміщено таку інформацію http://credit911.net.ua/wp- content/uploads/2021/08/Polozhennya_Kodeks-

Etiki_Kredit-911.pdf

Порядок розгляду колекторською компанією звернень або гіперпосилання на веб сторінку колекторської компанії, де розміщено таку інформацію

http://credit911.net.ua/wp- content/uploads/2021/08/Polozhennya-pro- poryadok-rozglyadu-zvernen_Kredit-911.pdf

Відомості про включення залученої колекторської компанії до реєстру колекторських компаній (реєстраційний номер, дата включення до реєстру)

Включена до реєстру колекторських компаній НБУ за номером 25 від 01.10.2021 рокуНайменування компанії

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРГОВА АГЕНЦІЯ “ПРИСТАВ УКРАЇНА”»
Скорочене найменування: ТОВ «БА “ПРИСТАВ УКРАЇНА”»

Код за ЄДРПОУ

42099322

Місцезнаходження

03039, Україна, місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 17

Органи управління

Генеральний директор – Вєнніков Олександр Анатолійович

Контактний телефон, адреси для отримання електронних і поштових повідомлень, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг, укладаючи щодо діяльності особи, залученої до здійснення колекторської діяльності

Телефони для споживачів:
+380800754041
Адреса для електронних повідомлень для споживачів:
compliance@pristav.ua
Адреса для поштових повідомлень для споживачів:
01001, Україна, м. Київ, Київ-1, АС №В-284

Інформація про порядок розгляду звернень

http://wp-content/uploads/2021/08/Положення-про-порядок-розгляду-звернень_Пристав.pdf

Відомості про включення до реєстру колекторських компаній

Реєстраційний номер: 31
Дата включення до реєстру: 08.10.2021Найменування компанії

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ.»

Код за ЄДРПОУ

34981644

Місцезнаходження

03126, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6

Органи управління

Директор – Осіпчук Михайло Вікторович Генеральний директор – Падос Балаш

Контактний телефон, адреси для отримання електронних і поштових повідомлень, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг, укладаючи щодо діяльності особи, залученої до здійснення колекторської діяльності

Телефони для споживачів:
+380444920575; +380444920555
Адреса для електронних повідомлень для споживачів:
info@creditexpress.ua
Адреса для поштових повідомлень для споживачів:
03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6з

Інформація про порядок розгляду звернень

https://www.creditexpress.com/ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/

Відомості про включення до реєстру колекторських компаній

Реєстраційний номер: 50
Дата включення до реєстру: 29.10.2021Що важливо знати

У 2021 році Верховна Рада ухвалила Закон України № 1349-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості», який набув чинності 14 квітня 2021 року та врегулював правила та аспекти діяльності колекторів.

Закон № 1349-IX запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості та спрямований на захист боржників від неправомірних дій колекторів.

Тепер колекторські компанії зобов'язані діяти з урахуванням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Що змінилося

Ухвалення Закону № 1349-IX дозволяє:

Створити правове поле для здійснення суб'єктами господарювання врегулювання простроченої заборгованості за договорами споживчого кредитування.

Забезпечити захист прав боржників та третіх осіб при врегулюванні простроченої заборгованості за договорами споживчого кредитування шляхом запровадження на законодавчому рівні вимог щодо етичної поведінки кредитодавців та колекторських компаній при взаємодії із споживачами.

Організувати систему контролю над виконанням вимог щодо етичної поведінки шляхом визначення заходів впливу, які держава застосовуватиме до порушників цих вимог.

Встановити обмежувальні заходи для того, щоб не допустити на ринок колекторських послуг несумлінних юридичних осіб або осіб, які не мають бездоганної ділової репутації.

Також у законі введено поняття «колекторська компанія» та уточнено термін «урегулювання простроченої заборгованості»:

Колекторська компанія визначається як юридична особа (у тому числі фінансова установа), яка на користь кредитодавця та/або нового кредитора відповідно до договору з таким кредитодавцем та/або новим кредитором здійснює врегулювання простроченої заборгованості та включена до Реєстру колекторських компаній. Повноваження щодо ведення реєстру, встановлення порядку його ведення та прийняття рішення про внесення до Реєстру колекторських компаній або про відмову в такому внесенні покладено на Національний банк України.

Врегулювання простроченої заборгованості – заходи, створені задля погашення у досудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов'язання (прострочена заборгованість) за договором споживчому кредиті чи іншому договору.

Закон № 1349-IX вніс зміни до кількох нормативно-правових актів (Закон України «Про Національний банк України»; Закон України «Про банки та банківську діяльність»; Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») та зокрема до Закону України «Про споживче кредитування», в якому найбільше нас цікавить стаття 25, наведена нижче.

Вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості

Стаття 25 Закону України "Про споживче кредитування"

1. Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості може здійснюватись виключно шляхом:

безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови, що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо дала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце та час зустрічі підлягають обов'язковому попередньому погодженню;

надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії шляхом використання програмного забезпечення або технологій;

направлення поштових відправлень з позначкою «Вручити особисто» за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

2. Під час першої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, в рамках врегулювання простроченої заборгованості кредитодавець, новий кредитор , колекторська компанія зобов'язані повідомити:

 • повне найменування кредитора (у разі якщо взаємодію здійснює новий кредитор або колекторська компанія), своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв'язку та адресу (електронну або поштову) для листування;

 • прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка освзаємодія із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, або ім'я та індекс, за допомогою якого кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія однозначно ідентифікують особу, яка здійснює взаємодію або вказівку про використання для взаємодії програмного забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії;

 • правова основа взаємодії;

 • розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, відсотки за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, які стягуються при невиконанні зобов'язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону. У разі звернення відповідно до договору про споживчий кредит до третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, у тому числі до близьких осіб, відповідно до частини шостої цієї статті інформація про розмір простроченої заборгованості повідомляється лише за наявності згоди споживача на передачу інформації про наявність простроченої заборгованості таким особам. Розрахунок розміру простроченої заборгованості колекторної компанії здійснюється кредитодавцем або новим кредитором.

3. Новий кредитор, колекторська компанія на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов'язані протягом п'яти робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у частині другій цієї статті (у в тому числі детальний розрахунок простроченої заборгованості та інших платежів за кожним платіжним періодом та підстава їх нарахування), особисто або шляхом надсилання листа на адресу (електронну або поштову) такої особи, або іншим визначеним договором про споживчий кредит у спосіб.

Кредитодавець на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов'язаний протягом семи робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості (якщо інший термін не встановлений законом) надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у пункті 4 частини другої цієї статті, особисто або шляхом надсилання листа на вказану в договорі про споживчий кредит адресу (електронну або поштову), або іншим визначеним таким договором способом.

Новий кредитор, колекторська компанія немає права з власної ініціативи повторно взаємодіяти зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем чи майновим поручителем досі надання підтверджуючих документів, передбачених абзацом першим цієї части. Кредитодавець не має права з власної ініціативи повторно взаємодіяти зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем до моменту надання документів, що підтверджують абзацом другим цієї частини.

Для цілей цієї частини моментом надання відповідних підтверджуючих документів є будь-який з наступних:

 • момент отримання кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією підтвердження направлення споживачеві, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю або майновому поручителю підтверджуючих документів – у разі надсилання таких документів електронною поштою;

 • 23 год. 59 хвилин десятого робочого дня з дня направлення кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення, що містить відповідні підтверджуючі документи, або момент отримання повідомлення про вручення зазначеного поштового відправлення, якщо таке повідомлення отримано кредитодавцем, новим кредитором, раніше вказаного 10-денного терміну.

4. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов'язані здійснювати в установленому Національним банком України порядку фіксування кожної безпосередньої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію за допомогою відео- та/або звукозаписного технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання простроченої заборгованості. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов'язані попередити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодій тво з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, про таке фіксування.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов'язані зберігати всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таке взаємодія (у тому числі за допомогою технічних засобів) протягом трьох років після такої взаємодії.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія можуть здійснювати обробку виключно персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, обов'язок щодо обробки яких покладено ними законом, і навіть персональних даних, які у матеріалах і даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості.

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб споживача, які не надали згоди на обробку їх даних, а також таких даних про споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію:

 • щодо графіка його роботи;

 • про місце та час відпочинку;

 • щодо поїздок у межах та за межі України;

 • про місце та час зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;

 • про інформацію, розміщену у соціальних мережах;

 • стан здоров'я;

 • про політичні погляди та релігійні переконання;

 • щодо членства у партіях та громадських об'єднаннях;

 • фото та відеоматеріалів із зображенням споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та /або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством обов'язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію).

5. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, зобов'язані дотримуватися вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією для безпосередньої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється:

 • вчиняти дії, що посягають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та/або інших осіб, які загрожують життям, здоров'ю, діловій репутації зазначених осіб, а також використати загрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії щодо зазначених осіб;

 • вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:

 • розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, в случае невиконання умов договору про споживчий кредит;

 • передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливість застосування до боржника заходів адміністративного та кримінального переслідування;

 • приналежності кредитора, кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією для безпосередньої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • за власною ініціативою взаємодіяти зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію та/або з їх близькими особами у період з 20 до 9 годин, а також у вихідні, святкові та неробочі дні;

 • взаємодіяти зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію та/або з їх близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії з їхньої власної ініціативи. Взаємодія за допомогою засобів зв'язку вважається таким, що відбувся, якщо в результаті такої взаємодії особі передана змістовна інформація про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, відсотки за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов'язань за договором споживчого кредиту або відповідно до закону;

 • приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, про поштове адресу або адресу електронної пошти, з якою надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;

 • використовувати функцію (сервіс) автоматичного дозвону до споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію протягом більше 30 хвилин на добу;

 • використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю або третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, зображення, які можуть бути сприйняті як такі, що містять загрозу , розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, які прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи «виконавчий документ», «рішення про стягнення», «повідомлення про виселення» та ін, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, що здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;

 • будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відома інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, щодо якої споживач дав згоду на передачу їй інформації щодо наявності простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;

 • вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов'язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором споживчого кредиту або законом;

 • вчиняти дії, що завдають шкоди репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або загрожувати вчиненням таких дій;

 • вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом;

 • за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти зі споживачем або його близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтверджуючих документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;

 • проводити особисті зустрічі зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою;

 • будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного споживачем договору про споживчий кредит з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), які не дали згоди на таку взаємодію.

Національний банк України у разі виявлення існування практики врегулювання простроченої заборгованості, що порушує права та законні інтереси споживачів, їх близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів або майнових поручителів, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таке взаємодія, у межах своєї компетенції встановлює додаткові вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

6. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право на донесення до споживача інформації про необхідність виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передані кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії споживачем у процесі укладання, виконання та припинення договору про споживчий кредит. Обов'язок отримання згоди таких третіх осіб на обробку їх персональних даних до передачі таких персональних даних кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії покладається на споживача.

Форма інформаційного повідомлення, за допомогою якої споживачем здійснюється передача персональних даних третіх осіб під час укладання договору про споживчий кредит, має містити повідомлення про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, розповсюдження конфіденційної інформації про третіх осіб.

Якщо під час першого взаємодії кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії з такою третьою особою вона висловила заборону здійснення обробки його персональних даних, кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов'язані негайно припинити здійснення такої обробки. У разі якщо врегулювання простроченої заборгованості на користь кредитодавця, нового кредитора одночасно здійснюють кілька колекторських компаній, кредитодавець, новий кредитор зобов'язаний невідкладно повідомити про заборону третьої особи на здійснення обробки її персональних даних усім таким колекторським компаніям з метою негайного припинення ними обробки персональних даних зазначеної особи врегулюванні простроченої заборгованості за таким договором про споживчий кредит.

7. Дії, що від імені кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії здійснюються третіми особами, що залучаються на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією для безпосередньої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами , взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості, вважаються скоєними таким кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією.

8. Забороняється покладати на споживача обов'язок щодо оплати/компенсації витрат на здійснення врегулювання простроченої заборгованості. Витрати на врегулювання простроченої заборгованості, крім оплати зобов'язань за договором про споживчий кредит чи інший договір, передбачений статтею 3 цього Закону, здійснюються виключно за рахунок коштів кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії.

9. За ініціативою кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії або третьої особи, яка діє від їхнього імені або в їх інтересах, не допускається спрямована на повернення простроченої заборгованості взаємодія у спосіб, передбачений пунктом 1 частини першої цієї статті (безпосередня взаємодія), із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які дали згоду на таку взаємодію з моменту отримання документів, що свідчать, що така особа:

є недієздатною особою або особою, обмеженою у дієздатності;

знаходиться на стаціонарному лікуванні в установі охорони здоров’я;

є особою з інвалідністю І групи;

є неповнолітньою особою.

У разі ненадання документів, що підтверджують наявність обставин, передбачених цією частиною, їх наявність вважається непідтвердженою.

Як себе захистити

Споживач має право на звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог колектором.

Споживач має право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної споживачеві у процесі врегулювання простроченої заборгованості, та інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України (нижче наводимо повністю) за незаконний збір, зберігання, використання, розповсюдження конфіденційної інформації про третіх осіб.

Важливо: відповідно до статті 182, споживач також несе відповідальність, якщо передає фінансовій компанії особисті дані третіх осіб, які не дали згоди на надання їх особистих даних.

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про особу або незаконну зміну такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, – караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами терміном до двох років, або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі терміном до трьох років.

2. Ті ж дії, вчинені повторно, або якщо вони завдали істотної шкоди правам, свободам та інтересам особи, що охороняються законом, – караються арештом терміном від трьох до шести місяців або обмеженням волі терміном від трьох до п'яти років, або позбавленням волі той самий термін.

Примітка: істотною шкодою у цій інформації, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки, повідомлення особою відомостей про скоєння кримінального чи іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальної відповідальності.

Стаття 182 у редакції Закону № 3454-VI від 02.06.2011 із змінами, внесеними відповідно до Закону № 198-IX від 17.10.2019.

Просто оформи заявку,
чтобы получить деньги
от Кэша