• Правила предоставления
    кредитов
  • Свидетельства
    и сертификаты
  • Устав

ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 917 від 11.07.2017 року) (надалі за текстом іменується – «Правила» в усіх відмінках) визначають порядок і умови надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (надалі за текстом іменується – «Товариство» в усіх відмінках) грошових коштів у позику.

1.2. Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.

2. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

Для цілей цих Правил, нижченаведені поняття та терміни тлумачяться наступним чином:

Банківська платіжна картка – пластикова картка міжнародної платіжної системи, яка емітована банківською установою України.

Банківський рахунок – належний Позичальнику поточний рахунок в установі банку, на який здійснюється зарахування Товариством позики, наданої Позичальнику відповідно до умов Заявки, Договору та цих Правил.

Графік платежів – невід’ємна частина Договору позики, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми позики і процентів за користування позикою) із зазначенням Терміну платежу.

Дата укладання договору позики – дата підписання Договору позики.

Договір позики (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) – договір між Товариством та Позичальником, в якому визначені основні умови, права та обов’язки сторін щодо отримання та повернення позики Позичальником.

Заборгованість – сума позики, а також нарахованих, але не сплачених процентів, комісії за користування позикою, пені за прострочені зобов’язання.

Заявка – заповнений на сайті Товариства документ, який містить інформацію щодо наміру фізичної особи отримати позику.

Заявник – фізична особа, яка має намір укласти договір позики з Товариством на умовах даних Правил шляхом приєднання до них.

Електронний договір – домовленість Заявника та Позичальника, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітній або цифровій або алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником, та надсилаються Товариству.

Ліміт суми позики – грошові кошти в розмірі до 10 000 (десяти тисяч) гривень 00 копійок, які Товариство одноразово може надати в позику на умовах, визначених Договором та Правилами.

Логін Особистого кабінету – адреса електронної пошти, що встановлюється Заявником. Адресу електронної пошти Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого кабінету.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства. Товариство може передавати одноразовий ідентифікатор Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника.

Особистий кабінет – частина Сайту Товариства, доступ до якої отримує Заявник за умови реєстрації з використанням Логіну та Пароля Особистого кабінету. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті товариства.

Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Пароля Особистого кабінету.

Позика – грошові кошти в національній валюті України, які надаються Товариством Позичальнику в розмірі та на умовах, визначених цими Правилами та Договором на умовах строковості, платності та поворотності.

Позичальник – фізична особа, з якою Товариство уклало договір позики.

РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код фізичної особи).

Сайт Товариства – cashinsky.com.ua.

Сторони договору позики – Товариство/Позикодавець і Заявник/Позичальник.

Строк дії Договору – до повного виконання Позичальником зобов’язань за Договором.

Товариство – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» (місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50, ЄДРПОУ 41229318; тел. (044) 364-06-46; Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 917 від 11.07.2017 р.).

Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованості за Договором позики.

Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позика надається на споживчі цілі.

3.2. Максимальна сума позики складає 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок.

3.3. Кожна наступна позика може бути отримана після погашення заборгованості за попередньою.

3.4. Сукупна вартість позики зазначається в Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та розміщується в Особистому кабінеті.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

4.1. Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» ці Правила є публічною пропозицією Товариства укласти договір позики на умовах, встановлених Товариством.

4.2. З метою отримання позики Заявник реєструється на Сайті Товариства, а також заповнює Заявку та направляє її Товариству в електронному вигляді.

4.3. У Заявці Заявник зобов’язаний вказати повні, точні, достовірні та актуальні особисті дані, які необхідні для прийняття Товариством рішення про надання позики.

4.4. Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Заявці, як для підтвердження повноти, точності, достовірності та актуальності зазначеної в Заявці інформації, так і для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.

4.5. Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Заявника, яка необхідна для прийняття рішення про надання позики, до третіх осіб, які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.

4.6. Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.

4.7. На підставі даних, зазначених у Заявці, на сайті Товариства здійснюється реєстрація Заявника та створюється його Особистий кабінет.

4.8. Сума позики визначається Товариством на основі оцінки фінансового стану Заявника за внутрішньою політикою з надання позик Товариства, враховуючи інформацію, зазначену Заявником в Заявці та в межах встановленого Ліміту суми позики.

4.9. Підтвердженням згоди Заявника на отримання позики є направлена Заявка та одночасна перевірка дійсності банківської платіжної картки.

4.10. Перевірка дійсності Банківської платіжної картки відбувається шляхом блокування суми в розмірі 1 гривна та наступним автоматичним її розблокуванням.

4.11. Рішення про надання чи відмову у наданні позики приймається Товариством на підставі обробки персональних даних Заявника, зазначених в Заявці та будь-якої додаткової інформації, наданої Заявником, чи отриманої Товариством з відкритих джерел.

4.12. Товариство приймає рішення про надання чи відмову у наданні позики в розмірі та на умовах, вказаних Заявником в Заявці, протягом одного робочого дня з дати направлення Заявником Заявки Товариству, але не пізніше трьох робочих днів з дати направлення Заявки.

4.13. Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов’язання надати Заявнику позику. Приймаючи Заявку Товариство залишає за собою право зменшити розмір позики, вказаної Заявником у Заявці.

4.14. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні позики без зазначення причини такої відмови.

4.15. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі позики чи відмову у наданні позики через СМС-повідомлення на телефонний номер, та/або шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти, які зазначені у Заявці, та/або шляхом розміщення інформації в Особистому кабінеті Заявника на Сайті Товариства.

4.16. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

4.17. Заявник здійснює вхід в Особистий кабінет за допомогою Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету.

4.18. Заявник підписує Договір накладанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором згідно п. 5 Правил, шляхом введення одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті.

4.19. Датою укладання Договору позики є дата перерахування грошових коштів на рахунок (банківську карту) позичальника.

4.20. Строк дії Договору – до повного виконання Позичальником зобов’язань за Договором.

4.21. Товариство не пізніше одного робочого дня з дати затвердження Заявки надає позику шляхом безготівкового перерахування суми позики на банківську платіжну картку Позичальника.

5. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ

5.1. Сторони домовилися в частині підписання Договору керуватися вимогами Закону України «Про електронну комерцію».

5.2. Позичальник підтверджує, що алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі та заповнення Заявки, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки, та яка додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника, є його електронним підписом одноразовим ідентифікатором, використовується ним в якості його власноручного підпису та є підтвердженням його особистості.

5.3. Позичальник визнає всі документи, засвідчені з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, еквівалентними за значенням із документами в письмовій формі, підписаними власноручно. Позичальник визнає, що використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором в повідомленнях, переданих в рамках користування Особистим кабінетом, призводить до юридичних наслідків, аналогічно з використанням власноручного підпису відповідно до вимог законів.

5.4. Сторони підтверджують, що даний електронний Договір та всі Додатки до нього має таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.

5.5. Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх підписання Позичальником в порядку, встановлену Правилами.

6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПОЗИКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

6.1. За користування позикою Позичальник сплачує Товариству проценти та фіксовану комісійну винагороду за користування позикою які зазначені в Договорі.

6.2. Позичальник зобов’язаний повернути видану позику, проценти та комісійну винагороду за її користування відповідно до Заявки та Договору. Повернення позики та сплата процентів, комісійної винагороди за її користування здійснюється відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та розміщується в Особистому кабінеті.

6.3. Нарахування процентів за Договором здійснюється з дня надання позики Позичальнику за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому проценти за користування позикою нараховуються за перший день надання позики Позичальнику (перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку Позичальника), та не нараховуються за день погашення позики. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за позикою.

6.4. Нарахування комісійної винагороди за Договором здійснюється з дня надання позики Позичальнику за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому комісійна винагорода за користування позикою нараховуються за перший день надання позики Позичальнику (перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку Позичальника), та не нараховуються за день погашення позики. Нарахування і сплата комісійної винагороди проводиться на первинний розмір позики за Договором.

6.5. Позичальник повертає Заборгованість, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Позикодавця, вказаний в Договорі в безготівковій формі в строк, встановлений Договором, або іншим шляхом, вказаним на Сайті Товариства.

6.6. У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором комісійна винагорода нараховується в підвищеному розмірі за кожний день прострочення повернення позики.

6.7. У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором повернення позики Позикодавцю, сплата процентів та комісійної винагороди здійснюється в наступному порядку:

у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою (проценти та комісійна винагорода нараховані, прострочена позика);

у другу чергу – поточні платежі за позикою (проценти та комісійна винагорода нараховані, чергова частина позики к погашенню за Графіком);

у третю чергу – пеня.

6.8. Графік платежів, що містить розрахунок Заборгованості, обновляється в Особистому кабінеті і є невід’ємною частиною договору позики.

6.9. Позичальник зобов’язаний сплатити Заборгованість не пізніше Терміну платежу.

6.10. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю комісію за користування позикою у підвищеному розмірі та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на день прострочення за кожний день прострочення.

6.11. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості Товариство має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення Заборгованості. Товариство має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника в декілька етапів.

6.12. Датою повернення позики, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства або внесення Позичальником коштів на рахунок Товариства через систему платіжних терміналів або іншими платіжними засобами.

6.13. Позичальник має право достроково повернути позику і сплатити проценти та комісію за користування позикою.

6.14. У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненні позики не отримало достатню суму коштів для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування позикою, Договір позики продовжує свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому Графік платежів автоматично коригується, в частині визначення залишку суми позики, процентів та комісійної винагороди за користування позикою.

6.15. Позичальник має право продовжити строк Договору позики на термін, що не перевищує первинний строк дії Договору позики (кількість днів).

6.16. Продовження строку Договору позики може бути здійснено не більше 3-х разів поспіль, за умови відсутності простроченої заборгованості по сплаті відсотків/комісійної винагорода за Договором позики на день здійснення продовження строку Договору позики.

6.17. У разі продовження строку Договору позики Позичальником, – нарахування процентів та комісійної винагороди за Договором після продовження строку здійснюється за фактичну кількість календарних днів на яку продовжено строк Договору.

6.18. Продовження строку Договору позики здійснюється на підставі звернення Позичальника про подовження строку Договору в день погашення Заборгованості за Договором позики, що зазначений як термін погашення Договору позики в Договорі позики, та лише після повного погашення заборгованості за нарахованими процентами, комісійної винагороди та штрафами (за їх наявності) за користування позикою за попередній термін дії Договору позики.

6.19. Продовження строку Договору позики оформлюється Додаткової угодою до Договору позики.

6.20. У випадку продовження строку Договору позики – Графік платежів автоматично коригується в частині Терміну платежу з урахуванням оплати Позичальника.
6.21. Позичальник має право повернути позику до закінчення строку, на який був продовжений строк Договору позики.

6.22. Позичальник зобов’язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.

6.23. При повному або частковому поверненні позики в графі «призначення платежу» Позичальник вказує: За договором позики №___.

6.24. Якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Товариство має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації договору позики, за яким відбувається сплата Заборгованості.

6.25. Товариство має право прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики у разі якщо такий платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою на яку Позичальник поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою так і за попередньою домовленістю з цією особою.

6.26. У випадках, зазначених у п. 6.23. — 6.25., Товариство на свій розсуд приймає рішення стосовно прийняття/неприйняття платежу Позичальника.

6.27.У разі настання випадку, передбаченого п. 6.15 цих Правил Позичальник протягом 3 (трьох) календарних днів має право звернутися до Товариства шляхом направлення електронного повідомлення з електронної адреси, яка була вказана Позичальником в Заявці в довільній формі з обов’язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (а також при здійсненні платежу через термінали самообслуговування — із зазначенням адреси термінала, а при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення). У темі електронного повідомлення Позичальник обов’язково зазначає: номер та дату укладання Договору позики, прізвище, ім’я, по-батькові, РНОКПП.

6.28. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та Договорі позики, здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначені в договорі позики банківські рахунки в національній грошовій одиниці України – гривні.

6.29. При безготівковому перерахуванні грошових коштів всі фінансові ризики, що пов’язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

6.30. Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, – Товариство повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 20 календарних днів.

6.31. Якщо Позичальник оплатив заборгованість в той самий день, що і день отримання позики – Позичальник сплачує на користь Товариства компенсацію у розмірі, що визначений у Договорі позики.

7. ЗГОДА ПОЗИЧАЛЬНИКА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Заявник, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних і суб’єкта кредитної історії, заповнюючи Заявку на Сайті Товариства, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов’язання за Договором позики, а також захисту прав та інтересів Товариства.

7.2. Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім’я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, РНОКПП, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, займаної посади, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв’язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії Договору позики (далі — Дані).

7.3. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, але не виключно, право Товариства передати дані для обробки наступним особам:

— Бюро кредитних історій;

— Банкам;

— Фінансовим установам;

— Органам державної влади.

7.4. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Товариства, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних даних, володільцем яких є Товариство.

7.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги/купівлю-продаж прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних з наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним договором позики з будь-якою третьою особою.

7.6. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Фінансовою Компанією інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПрАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», місцезнаходження якого станом на день підписання цього документу є: 03062, Україна, м.Київ, проспект Перемоги, буд. 65, офіс 306; ТОВ «Українське бюро кредитних історій», місцезнаходження якого станом на день підписання цього документу є: 01001, Україна, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д.

7.7. Згода Заявника/Позичальника дається строком на 10 (десять) років з дати її видачі.

7.8. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Заявником у Товариства Даних, що відносяться до Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений у Заявці.

7.9. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».

7.10. Згода на обробку даних з боку оператора телекомунікацій: Заявник/Позичальник, погодившись з цими Правилами, одночасно надає згоду оператору телекомунікацій, який надає Заявнику/Позичальнику послуги рухомого (мобільного) зв’язку, на обробку його персональних та статистичних даних в цілях формування скорінгового (оціночного) знеособленого показника, який буде використовуватися Товариством для надання послуг Заявнику/Позичальнику.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору позики відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Порушенням умов Договору позики є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору позики та цих Правил.

8.3. Позичальник несе відповідальність перед Товариством за достовірність, точність та повноту інформації, наданої при заповненні Заявки.

8.4. Позичальник підтверджує, що до укладення даного Договору він:

— має цивільну дієздатність та правоздатність;

— є громадянином України;

— є резидентом України;

— має вік від 18 років до 60 років;

— має зареєстроване місце проживання на території України;

— володіє відкритим на власне ім’я банківським рахунком в українському банку, грошовими коштами на якому має право розпоряджатися;

— ознайомлений зі своїми правами відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних»;

— згоден з тим, що інформація, надана йому Товариством із дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання;

— діє зі згоди другого з подружжя;

— на момент заповнення заявки та укладання Договору Заявник не перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під дією психотропних чи токсичних препаратів, діє від власного імені, у власному інтересі, не отримує позику в якості представника третьої особи і не діє на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара).

8.5. Позичальник дає свою згоду на те, щоб Графік платежів розміщувався в електронному вигляді в Особистому кабінеті Позичальника.

8.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору позики, Товариство має право в односторонньому порядку припинити дію Договору позики датою отримання документів про смерть Позичальника, при цьому нарахування відсотків припиняється на наступний день після вищезгаданої дати отримання документів про смерть Позичальника.

8.7. Закінчення строку дії Договору позики не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору позики.

8.8. У випадку порушення Позичальником строків повернення позики Товариство має право:

— без згоди Позичальника передати третім особам свої права шляхом підписання договору відступлення права вимоги/купівлі-продажу прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних з наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним Договором позики з будь-якою третьою особою;

— звернутися до суду за захистом своїх законних прав і інтересів у порядку, визначеному законодавством України;

— передати відомості та персональні дані Позичальника до бюро кредитних історій як інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника.

8.9. У випадку зміни особистих даних та/або банківських реквізитів, зазначених у Договорі позики, Сторони зобов’язані повідомити одна одну.

8.9.1. Позичальник повідомляє Товариство у триденний строк з дня виникнення таких змін, шляхом направлення Товариству електронного листа з електронної пошти, яка була зазначена Позичальником у Заявці.

8.9.2. Товариство повідомляє Позичальника про такі зміни шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті Товариства.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

9.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цих Правил та Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

9.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ЗАЯВНИКІВ/ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ДО ДОГОВОРІВ, ДОДАТКІВ ДО НИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПОЗИК

10.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації щодо діяльності Товариства та з питань надання Товариством позик, а також до інформації, право на отримання якої закріплено в законах України.

10.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші додатки до Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті.

10.3. Правила надання грошових коштів у позику Товариства зберігаються та оновлюються на Сайті Товариства.

10.4. За необхідності отримання доступу до інших документів та інформації, ніж ті, які доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті та на Сайті Товариства, – Заявник/Позичальник подає запит до Товариства шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Товариства.

10.5. Товариство протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання запита Позичальником/Заявником, має розглянути запит та надати відповідь щодо розгляду запиту шляхом направлення відповідного електронного листа на електронну адресу Заявника/Позичальника, зазначену в Заявці.

10.6. Документи, що становлять комерційну таємницю мають обмежений доступ.

10.6.1. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов’язані з інформацією про фінансові послуги, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Ці Правила затверджуються Директором Товариства.

11.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила, які розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

11.3. Будь-які зміни та доповнення до Правил поширюються на всіх осіб, в тому числі Позичальників, які уклали договір позики після дати внесення змін та доповнень до Правил.

11.4. Умови договору позики, а також вся інформація, отримана Товариством, Заявником/Позичальником у зв’язку з укладанням або виконанням договору позики, відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України, і є конфіденційною.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ»
03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50
ЄДРПОУ 41229318
п/р UA063206270000026507013072392 в ПАТ «ПУМБ», м. Київ,
МФО 334851
http://fk_geleksi.emitents.net.ua/ua/

ООО "Финансовая компания "Гэлэкси" не имеет гарантийных фондов или компенсационных схем, которые используются соответственно законодательства.
Структура собственности ООО "ФК "Гэлэкси"

Просто оформи заявку,
чтобы получить деньги
от Кэша